Счетоводна къща Конти Консулт Варна
       ::   Начало   ::  Услуги   ::  Цени   ::  Контакти   ::  БЪРЗА СПРАВКА
  Корпоративен данък - 10%

  Данък при източника - 10%


  Данък върху разходите - 10%

  - представителни
  - социални
  - гориво

  Данък дивидент – 5%


  ДДС – 20%
  • ДДС ставка за всички хотелски настанявания–9%
  • ДДС при вътреобщностни доставки – 0%
  • ДДС при износ – 0%

  Данък върху доходите на физически лица – 10%

  Осигурителни вноски – 30.7% - 31.4% (III-та кат.)

  Осигурителен доход:
  •максимален осигурителен доход - 2 000.00 лв.    месечно;
  •минимален осигурителен доход -  различен за   отделните групи дейности;
  •минимален осигурителен доход за земеделски   производители  - 240.00 лв.  месечно;
  •минимален осигурителен доход за  самоосигуряващи  се лица - диференциран -  420.00  - 550.00 лв.  месечно.

Осигурителен календар за 2016г.

Данъчен календар за 2016г.

Абонаментни услуги:
Сключвайки договор за абонаментно счетоводно обслужване с "Конти Консулт" , ние Ви обещаваме хронологично , синтетично и аналитично отчитане на дейността по представени първични документи* .

  

 • Счетоводни услуги;
 •   
 • Заплати и осигуровки;

 • Регистрации в Търговски Регистър;

 • Застраховки;


 • Допълнителни услуги:
  За улеснението на потенциалните ни клиенти за преодоляване на трудностите възникващи с държажната администрация или в случай на наобходимост предлагаме допълнителни услуги .

  Съдействие по сключване на договор със Служба по трудова медицина;

  • Изготвяне и подаване на:
  - тримесечни статистически форми към НСИ, ако фирмата е попаднала в статистическа извадка;
  - молби за издаване на различни видове удостоверения от държавните институции;
  –удостоверение за актуално състояние, удостоверение за наличие и липса на данъчни задължения и др.;
  • Подготвяне на документи в on-line банкирането на фирмата без подписване на плащането;
  • Събиране на документи от офиса на клиента или от обслужващите банки;
  • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски Регистър;
  • Изготвяне на заповеди, молби, заявления, декларации и други документи, необходими на дружеството.
  • Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговски Регистър към Агенция по вписванията;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
  • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
  • Регистриране на касов апарат в НАП;
  • Регистрация в Комисия за защита на личните данни;
  • Регистрация в Инспекция по труда;
  • Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност.

  Цените за допълнителните услуги са индивидуални по договаряне с клиента
  .    

 • Счетоводни услуги:

  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
  • Текущо счетоводство, в съответствие с изискванията на българското законодателство и Счетоводните Стандарти;
  • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
  • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
  • Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
  • Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;
  • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции (банки,застрахователни дружества, лизингови дружества и т.н.);
  • Изготвяне на месечни и периодични отчети по конкретно зададена форма от клиента, съдържащи необходимата информация за анализ на определени фирмени показатели;
  • Изготвяне на отчети и справки на английски език;
  • Годишно приключване на фирми; 
  • Представителство пред данъчните органи във връзка с назначени проверки или ревизии.
 • Заплати и осигуровки:

  • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
  • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;
  • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне на удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики, сметки за изплатени суми и други документи касаещи персонала;
  • Поддържане на трудови досиета на служители;
  • Подготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
  • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;
  • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица;
  • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
  • Подаване на информация за осигурените лица - Декларации Образец 1 и 6;
  • Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
  • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели;
  • Изготвяне на справка за разходите за трудови възнаграждения и осигуровки на английски език;
  • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии.
 • Регистрации в Търговски Регистър:

  • Предлагаме пълно обслужване по регистрация на ООД, ЕООД и ЕТ. За клиентите, които сключат договор за счетоводно обслужване с нас- Регистрацията е БЕЗПЛАТНА.


 • Застраховки:

  • Благодарение на добрата ни работа с един от водещите затрахователни брокери за страната, можем да предложим на нашите клиенти професионален консулт и отлични цени за необходимите им според нуждите и желания застраховки.


  *Забележка:
  "Документ" е първичен документ по Закона за счетоводството